yutaka girl on memory lane by ontoshiki on Flickr.